de methode

deel 1 – de voorschottraining

De voorschottraining is bedoeld voor de kinderen die een risico hebben om problemen te ontwikkelen tijdens het leren lezen
en spellen.

InkijkexemplaarBestellen

achtergrond
van de training

Kinderen die in groep 2 een systematische training krijgen scoren na één en twee jaar beter op het lezen en het spellen. Risicokleuters laten een significant betere reactie zien op de training dan de controlegroep, kinderen zonder risico op lees- en spellingsproblemen. Wordt een systematische training gebruikt, dan verbeteren de scores van de getrainde kinderen op de lees- en spellingstesten. Om deze reden werd Spellen met specht deel 1 uitgegeven.

Uit de literatuur blijkt dat de letterkennis de beste voorspeller is voor het succesvol leren lezen en spellen in groep 3. Spellen met specht deel 1 verbetert de letterkennis. Spellen met specht werkt aan foneemisolatie en de synthese, twee spelvormen die de relatie tussen de klank en letter verstevigen waardoor de letterkennis kan toenemen. Daarnaast helpt het als de trainer de klank en de letter altijd gelijktijdig aanbiedt.

inhoud van het
programma

Het programma bevat een korte handleiding voor de gebruiker. Als het programma volgens de beschreven richtlijnen wordt gebruikt, dan wordt er gewerkt volgens de best practice methodiek.

de handleiding

In het eerste gedeelte van de handleiding wordt de achtergrond van het programma beschreven. Het tweede gedeelte bevat informatie over het gebruik van het programma.

oefenbladen

Allereerst is er de schatkaart. Hierop kan een kind aangeven welke letters hij/zij kent. Dat kan door bijvoorbeeld een tekeningetje te maken van het voorwerp dat het kind het meest aanspreekt dat met deze letter begint. Kinderen vinden het fijn om te weten hoeveel letters ze kennen en hoeveel letters er zijn.

Om de vaste relatie tussen een letter en een klank te introduceren zijn er letterverhalen. Een kleurrijke illustratie waar een aantrekkelijk verhaaltje bij hoort.

Om de foneemisolatie te behandelen zijn er lottobladen. Om de synthese te oefenen zijn er drietallen toegevoegd.

Door in de eerste periode kinderen bewust te maken van de relatie tussen klanken en letters, kan in de tweede periode het horen van de klank worden geoefend. Omdat de klank en de letter altijd gelijktijdig aangeboden worden, zal de letterkennis toenemen. Om de trainer een indruk te geven hoe de training gedaan wordt met betrekking tot het tegelijk aanbieden van de letters en klanken, zijn er instructiefilmpjes. Klik hier om de opnames te bekijken.

Er is ook een vierde oefenvorm voor de kinderen die makkelijk door de training ‘rollen’, de woord-raad-spelletjes. Door het oefenen van de spellen worden niet alleen de vaardigheden van de foneemisolatie en synthese onderhouden, maar wordt er ook een beroep op de letterkennis gedaan.

De tweede druk bevat nu ook een schatkaart. Op deze poster, die ook apart te bestellen is, kunnen kleuters bijhouden welke letters ze kennen. Zo weten ze ook direct hoeveel letters er nog zijn die ze niet kennen. Het is een soort lettergroeiboek.

het oefenen thuis

Om de geletterdheid thuis te stimuleren is een boekenlijst voor kleuters toegevoegd. Het prikkelt de omgeving van het kind om samen meer boeken te gaan lezen.

risico-analyse

Halverwege groep 2 kan er bij de kleuters een risico-analyse worden afgenomen. Het is zinvol om de risico-analyse bij alle kinderen met spraak-/taalproblemen af te nemen. Ongeveer de helft van deze groep kinderen ervaart problemen met het leren lezen en spellen. Hier is een taak voor de logopedist weggelegd. Ook zijn er veel basisscholen die de risico-analyse gebruiken om de risico-kinderen op te sporen. Kinderen kunnen dan extra aandacht krijgen. Spellen met specht, deel 1, de voorschottraining bevat prachtig materiaal om de training zinvol inhoud te geven.

Risico-analyse downloaden